Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kavally zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden
(hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Door een bestelling bij kavally te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle
overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Kavally zijn vrijblijvend. Kavally heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Kavally uw bestelling heeft geaccepteerd. Kavally heeft
het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te
verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf werkdagen bericht
van.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro, inclusief btw en
exclusief verzendkosten.
3.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel en de bestemming.
3.3 Betaling kan uitsluitend voorafgaand aan de levering.


Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame
spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Kavally anders wordt aangegeven. In dat
laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u het recht
de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht
op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Kavally geleverde artikelen
rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kavally daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kavally de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Kavally te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.4 Indien u uw volledige bestelling retourneert worden de eventueel door Kavally in rekening gebrachte verzendkosten gerestitueerd.


Artikel 7. Garantie
7.1 Indien Kavally producten aan de afnemer levert, is Kavally nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Kavally ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Kavally na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Kavally in behandeling te worden genomenArtikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Kavally is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk
overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere
communicatiemiddelen tussen u en Kavally, dan wel tussen SierenSo en derden, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld van Kavally.


Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Kavally schriftelijk opgave doet van een adres, is Kavally gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kavally schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Kavally gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kavally deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kavally in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kavally vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Kavally is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.
 

 

© 2019 - 2022 Kavally men | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel